Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4 szkoły podstawowej


1. W zakresie rozumienia, analizowania i rozwiązywania problemów uczeń:
• analizuje problem opisany w zadaniu, określa cel do osiągnięcia i opracowuje rozwiązanie zadania,
• wyróżnia kroki prowadzące do rozwiązania zadania,
• formułuje algorytmy określające sterowanie obiektem na ekranie.
2. W zakresie programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych uczeń:
• tworzy ilustracje w edytorze grafiki – używa różnych narzędzi, stosuje przekształcenia obrazu, uzupełnia grafikę tekstem,
• wybiera odpowiednie narzędzia edytora grafiki potrzebne do wykonania rysunku,
• pracuje w kilku oknach edytora grafiki,
• dopasowuje rozmiary obrazu do danego zadania,
• tworzy animacje i gry w wizualnym języku programowania,
• buduje skrypty określające sposób sterowania postacią na ekranie,
• wykorzystuje polecenia sekwencyjne, warunkowe i iteracyjne,
• programuje konsekwencje zajścia zdarzeń,
• sprawdza, czy zbudowane skrypty działają zgodnie z oczekiwaniami, poprawia ewentualne błędy,
• objaśnia zasadę działania zbudowanych skryptów,
• tworzy dokumenty tekstowe,
• wymienia zasady formatowania tekstu i stosuje je podczas sporządzania dokumentów,
• wymienia i stosuje skróty klawiszowe ułatwiające pracę na komputerze,
• wkleja do dokumentu obrazy skopiowane z internetu,
• wstawia do dokumentu tekstowego obiekty WordArt,
• tworzy w dokumentach listy numerowane i punktowane,
• tworzy w dokumentach listy wielopoziomowe,
• zapisuje efekty pracy w wyznaczonym miejscu,
• porządkuje zasoby w komputerze lub innych urządzeniach.
3. W zakresie posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i sieciami komputerowymi uczeń:
• właściwie interpretuje komunikaty komputera i prawidłowo na nie reaguje,
• wykorzystuje pomoc dostępną w programach,
• właściwie zapisuje i przechowuje swoje prace wykonane na komputerze,
• tworzy strukturę folderów, w których będzie przechowywać swoje pliki,
• porządkuje pliki i foldery,
• rozpoznaje najpopularniejsze formaty zapisu plików,
• omawia przeznaczenie elementów, z których zbudowany jest komputer,
• wymienia i klasyfikuje przeznaczenie urządzeń wejścia i wyjścia,
• posługuje się różnymi nośnikami danych,
• wyszukuje informacje w internecie, korzystając z różnych stron internetowych,
• selekcjonuje materiały znalezione w sieci.
4. W zakresie rozwijania kompetencji społecznych uczeń:
• uczestniczy w pracy grupowej, wykonując zadania i realizując projekty,
• dba o właściwy podział obowiązków podczas pracy w grupie,
• przestrzega zasad obowiązujących podczas współpracy z innymi,
• wymienia zawody oraz sytuacje z życia codziennego, w których są wykorzystywane umiejętności informatyczne.
5. W zakresie przestrzegania praw i zasad bezpieczeństwa uczeń:
• wymienia zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z komputera,
• przestrzega zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze,
• chroni komputer przed zagrożeniami płynącymi z internetu,
• stosuje zasady bezpiecznego korzystania z internetu,
• wymienia osoby i instytucje, do których może zwrócić się o pomoc w przypadku poczucia zagrożenia,
• przestrzega praw autorskich, wykorzystując materiały pobrane z internetu

scratch

kahoot

deepl

© 2021 classroom.pl All Rights Reserved.
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd