PSO - informatyka

 1. Na informatyce ocenianiu mogą podlegać następujące obszary aktywności ucznia:
  1. sprawdziany – pisemne (mogą być również w formie testu) lub praktyczne, 
  2. zapowiedziane kartkówki 15 minutowe z trzech ostatnich lekcji,
  3. zadania praktyczne na komputerze,
  4. praca domowa,
  5. aktywność i praca na lekcji,
  6. prace dodatkowe,
  7. szczególne osiągnięcia (np. konkursy)
 2. Podczas zajęć obowiązuje kulturalne zachowanie oraz wzajemny szacunek. Jeśli uczeń wykazuje w czasie lekcji aktywność niepożądaną tzn. nie wykonuje poleceń nauczyciela, nie wykonuje wskazanych ćwiczeń, łamie regulamin pracowni, swoim zachowaniem przeszkadza w pracy innym uczniom oraz nauczycielowi wówczas za pracę na lekcji otrzymuje ocenę niedostateczną.
 3. Uczniowie są oceniani za swoje osiągnięcia – wiedzę i umiejętności oraz postawę (systematyczność, obowiązkowość, aktywność i  obecność na zajęciach).
 4. Każdy uczeń jest oceniany indywidualnie za zaangażowanie i stosunek do przedmiotu, w zgodzie z jego faktycznymi możliwościami oraz opiniami i orzeczeniami pedagogów i psychologów.
 5. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego śledzenia zmian na internetowej stronie nauczyciela www.classroom.pl (uzupełnia podręcznik oraz zastępuje zeszyt), a także na uczniowskim koncie w chmurach Microsoft Office365 oraz G Suite.
 6. Ilość ocen, które powinien otrzymać w ciągu semestru każdy uczeń reguluje WSO.
 7. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o zaplanowanym sprawdzianie zgodnie z regulacjami WSO. Informacja o terminach sprawdzianów i kartkówek jest opublikowana na stronie internetowej nauczyciela.
 8. Sprawdzian może być przeprowadzony w formie zadań praktycznych (do wykonania na komputerze) lub formie pisemnej (odpowiedzi pisemne na pytania lub test).
 9. Uczniowie nieobecni na sprawdzianie mają obowiązek napisania tego sprawdzianu w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 10. Uczeń ma prawo do poprawienia ocen niedostatecznych i dopuszczających ze sprawdzianów w terminie uzgodnionym z nauczycielem do dwóch tygodni po otrzymaniu oceny. Ocena z poprawy jest oceną ostateczną. W dzienniku wpisane są obie oceny.
 11. Skala procentowo-punktowa stosowana na informatyce w celu oceny testów, sprawdzianów, prac klasowych, kartkówek i odpowiedzi ustnych jest zgodna z WSO.
 12. Uczniowie mają prawo do dodatkowej oceny za wykonanie pracy nadobowiązkowej.
 13. Ocenione sprawdziany, kartkówki uczeń otrzymuje do wglądu podczas lekcji, na której zostały wystawione oceny z pracy kontrolnej, rodzic podczas konsultacji lub na własną prośbę w terminie dyżuru nauczyciela.
 14. Nauczyciel przechowuje sprawdziany, kartkówki do końca roku szkolnego.
 15. Udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych będzie nagradzany dodatkowymi ocenami proporcjonalnymi do osiągnięć.
 16. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.
 17. Oceny śródroczna i końcowa nie są średnią arytmetyczną ani ważoną ocen cząstkowych ale nauczyciel wystawiając te oceny podsumowujące półroczną i roczną pracę ucznia kieruje się wagą ocen cząstkowych. Najważniejsze są oceny za sprawdziany, udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych, następnie kartkówki, praca na lekcji, zadania domowe.
 18. Podczas ustalania oceny rocznej nauczyciel bierze pod uwagę wszystkie oceny zdobyte przez ucznia w roku szkolnym.
 19. W przypadku nieobecności na zajęciach uczeń jest zobowiązany do uzupełnienia braków w wiadomościach i umiejętnościach w terminie jednego tygodnia od powrotu do szkoły. W tym czasie uzupełnia również brakujące zadania domowe. Materiały niezbędne do nadrobienia zaległości uczeń znajdzie na stronie internetowej nauczyciela oraz w chmurze Ofice365 (lub G Suite). Wszelkie problemy uczeń zgłasza nauczycielowi przed upłynięciem terminu na uzupełnienie braków.
 20. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach (dłuższa usprawiedliwiona nieobecność spowodowana np. chorobą ucznia) nauczyciel indywidualnie ustala tryb i warunki zaliczeń oraz uzyskania ocen.
 21. Wymagania edukacyjne na informatyce w poszczególnych klasach oraz wymagania na poszczególne oceny opublikowano na stronie classroom.pl
© 2021 classroom.pl All Rights Reserved.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!